Atsakomybės ribojimas

Bendrosios nuostatos

VestuviųGidas.lt tinklalapyje pateikiama vestuvinių paslaugų teikėjų informacija, kontaktai, straipsniai, dienoraščiai, patarimai, sveikinimai, lankytojų komentarai ir kitokia informacija, kurią mums sutartiniais santykiais pateikė fiziniai ir juridiniai asmenys.

Lankydamiesi VestuviųGidas.lt tinklalapyje ir (ar) naudodamiesi jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiuo atsakomybės ribojimo tekstu, jį supratote ir sutinkate jo laikytis. Jei nesutinkate su šiuo atsakomybės ribojimu, Jūs negalite naudotis VestuviųGidas.lt tinklalapiu.

Atsakomybės ribojimas

VestuviųGidas.lt nėra atsakingas dėl bet kokių trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų ar ieškinių, kurie būtų pagrįsti tiesioginiu ar netiesioginiu šiame tinklalapyje esančios ar per jį prieinamos informacijos naudojimu, nepriklausomai nuo tos informacijos šaltinio. Šiame tinklalapyje pateikta informacija yra informacinio pobūdžio ir negali būti suprantama kaip galinti pakeisti kvalifikuotą konsultaciją.

Dauguma VestuviųGidas.lt tinklalapyje esančios informacijos yra gaunama iš tinklalapio lankytojų ir asmenų, pageidaujančių patalpinti informaciją apie savo teikiamas paslaugas, todėl tokia informacija yra pateikiama „tokia, kokia yra” ir „tiek, kiek jos yra”, nedarant jokių jos turinio pakeitimų.

VestuviųGidas.lt nesuteikia jokių garantijų, pareiškimų ar įsipareigojimų, aiškiai išreikštų ar numanomų, dėl bet kokios šiame tinklalapyje pateiktos informacijos (įskaitant, bet neapsiribojant tokios informacijos savalaikiškumu, aktualumu, tikslumu, išsamumu ar tinkamumu konkrečiam tikslui) ir nėra atsakingas už šios informacijos panaudojimą. VestuviųGidas.lt neatsako už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, turėtas išlaidas ar negautas pajamas, susijusiais su šiame tinklalapyje esančios informacijos naudojimu. VestuviųGidas.lt esančią ar per jį atsisiųstą informaciją Jūs naudojate savo paties nuožiūra ir rizika.

Autorių teisės

VestuviųGidas.lt tinklalapyje gali būti mums ar tretiesiems asmenims nuosavybės teise priklausančios ar autoriaus teisėmis apsaugotos informacijos. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, preziumuojama, kad visos autoriaus teisės į šį tinklalapį ir jame esančią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant į visus jame esančius dokumentus, tekstus, atvaizdus, grafiką ir kodus priklauso VestuviųGidas.lt.

Kopijuoti, spausdinti, publikuoti ar kitaip atgaminti bei platinti VestuviųGidas.lt tinklalapyje Jums prieinamą informaciją ir duomenis be raštiško mūsų sutikimo draudžiama. Jokie VestuviųGidas.lt esantys prekių ženklai negali būti naudojami ar atgaminami be išankstinio rašytinio mūsų ar asmens, kuriam priklauso tokie ženklai, sutikimo.

Dalies ar visos VestuviųGidas.lt tinklalapyje esančios informacijos atgaminimas bet kokia forma, išskyrus anksčiau paminėtus atvejus, (įskaitant, bet neapsiribojant pritaikymu, išvestinio produkto sukūrimu remiantis VestuviųGidas.lt tinklalapiu ar jame esančiais duomenimis) be VestuviųGidas.lt išankstinio raštiško sutikimo yra griežtai draudžiamas.

Trečiųjų asmenų tinklalapiai ir jų turinys

Kai kurios VestuviųGidas.lt pateiktos informacijos dalys gali priklausyti trečiajam asmeniui, taip pat jame gali būti nuoroda į trečiųjų asmenų tinklalapius. Mes nekontroliuojame tretiesiems asmenims priklausančių tinklalapių ir juose esančios, per juos prieinamos ar pasiekiamos informacijos, todėl neprisiimame jokios atsakomybės už tokius trečiųjų asmenų tinklalapius, jų turinį ir tokių tinklalapių prieinamumą.

VestuviųGidas.lt neprisiima jokios atsakomybės, kylančios iš bet kokių kaltinimų, kad tretiesiems asmenims priklausantys duomenys ar informacija (pateikti VestuviųGidas.lt ar bet kokiame kitame tinklalapyje) pažeidžia bet kokio asmens intelektinės nuosavybės teises, taip pat atsakomybės, kylančios iš bet kokios informacijos ar nuomonės, kuri yra tokio trečiojo asmens tinklalapyje, duomenyse ar informacijoje.

Baigiamosios nuostatos

VestuviųGidas.lt negarantuoja, kad tinklalapis veiks nuolat, kad jame esantys trūkumai ir (ar) defektai bus nedelsiant pašalinti.

VestuviųGidas.lt pasilieka teisę bet kada be įspėjimo vienašališkai pakeisti atsakobymės ribojimą. Tokie pakeitimai įsigalioja iškart po jų paskelbimo VestuviųGidas.lt tinklalapyje. Jei Jūs po atsakomybės ribojimo teksto pakeitimų paskelbimo naudositės mūsų tinklalapiu ir (ar) jo paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su visais pakeitimais. Jei nesutinkate su pakeistu atsakomybės ribojimo turiniu, prarandate teisę naudotis VestuviųGidas.lt tinklalapiu ir jo paslaugomis.

Šiam atsakomybės ribojimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šio atsakomybės ribojimo kilę ginčai sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Sąvokos: „mes”, „mūsų”, „mums”, „mus” šiame atskomybės ribojimo tekste yra nuorodos į VestuviųGidas.lt tinklalapį. Sąvokos: „Jūs”, „Jūsų”, „Jums”, „Jus” šiame atskomybės ribojimo tekste yra nuorodos į VestuviųGidas.lt tinklalapio lankytoją.