Naudojimosi taisyklės

Bendrosios nuostatos

Šios VestuviųGidas.lt Naudojimosi Taisyklės (toliau – Taisyklės arba Naudojimosi Taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato VestuviųGidas.lt lankytojo ar registruoto vartotojo (toliau - Vartotojas) ir VestuviųGidas.lt (toliau - VestuviųGidas.lt) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Vartotojui naudojantis VestuviųGidas.lt paslaugomis.

Sutarties sudarymo momentas

Sutartis tarp Vartotojo ir VestuviųGidas.lt laikoma sudaryta nuo to momento, kai Vartotojas atlieka registraciją VestuviųGidas.lt tinklalapyje paspausdamas „Registruotis“ ir taip patvirtina, kad susipažino ir sutinka su šiomis Naudojimosi Taisyklėmis.

Vartotojo teisės

Vartotojas turite teisę pirkti paslaugas VestuviųGidas.lt tinklalapyje šių Taisyklių ir VestuviųGidas.lt nustatyta tvarka. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti užsakytų paslaugų. Jei paslaugos jau apmokėtos ir teikiamos, jų atsisakyti galima panaikinus savo prisijungimo duomenis arba ištrynus skelbimą, kuriam tos paslaugos buvo užsakytos. Vartotojui, sumokėjusiam už VestuviųGidas.lt paslaugas ir atsisakiusiam jomis naudotis, už paslaugas sumokėtas mokestis negrąžinamas.

Vartotojas įsipareigoja

Atlikdamas registraciją Vartotojas įsipareigojate pateikti tik teisingus ir išsamius prisijungimo duomenis, o jiems pasikeitus, duomenis nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti, taip pat užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Draudžiama registraciją atlikti naudojantis svetimais duomenimis.

Vartotojas įsipareigoja atsiskaityti už užsakytas mokamas paslaugas. Vartotojas supranta ir sutinka, kad mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Vartotojas sumoka už užsakytas paslaugas VestuviųGidas.lt nurodyta tvarka. VestuviųGidas.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias mokamas paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką, tačiau tokie pakeitimai negalios prieš pakeitimus atliktiems užsakymams.

Vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad tik jis pats yra atsakingas už visą ir bet kurią savo pateiktą informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, programinę įrangą, muziką, garsus, fotografijas, paveikslėlius, grafiką, video klipus, pokalbius, žinutes, elektroninius laiškus, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą (toliau – Turinys), kurią siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis VestuviųGidas.lt ir (ar) jo paslaugomis. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, kad jo gaunamas ir siunčiamas Turinys gali būti tikrinamas siekiant aptikti nepageidaujamu pripažįstamą Turinį, o tokį Turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti tokio Turinio bet kokį perdavimą.

Vartotojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, turtines autoriaus teises, patentus, komercines paslaptis, asmens duomenų apsaugą, teises į prekių ženklus, reklamos reguliavimą ir kitų. Vartotojas įsipareigoja nenaudoti VestuviųGidas.lt tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinklalapio tinkamam veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti VestuviųGidas.lt tinklalapiu.

VestuviųGidas.lt draudžiama laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį Turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę VestuviųGidas.lt.

VestuviųGidas.lt teisės

Vartotojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, VestuviųGidas.lt įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies panaikinti visą ar dalį Vartotojo prisijungimo duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Vartotojas bet kokiu būdu pateikia naudodamasis VestuviųGidas.lt, ją keisti, apriboti Vartotojo galimybes arba uždrausti Vartotojui naudotis paslaugomis ir (ar) pasiekti VestuviųGidas.lt tinklalapį ar bet kurią jo dalį. Tokiu atveju Vartotojui nėra grąžinamas sumokėtas užmokestis už nesuteiktas mokamas paslaugas. Vartotojas sutinka, kad VestuviųGidas.lt vienašališkai spręstų apie tai, ar Vartotojas pažeidė šias Taisykles, ir įsipareigoja pripažinti bet kokį VestuviųGidas.lt sprendimą kaip teisėtą ir teisingą.

VestuviųGidas.lt gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, tretiesiems asmenims be Vartotojo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

Susidarius svarbioms aplinkybėms, VestuviųGidas.lt gali nutraukti savo veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Vartotojui. Šiuo atveju, jei Vartotojui tuo metu teikiamos mokamos paslaugos, VestuviųGidas.lt Vartotojui grąžina už paslaugas sumokėtos sumos dalį, kuri lygi nesuteiktų paslaugų kainai.

VestuviųGidas.lt pasilieka teisę bet kada be įspėjimo vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Tokie pakeitimai įsigalioja iškart po jų paskelbimo VestuviųGidas.lt tinklalapyje. Jei Vartotojas po Naudojimosi Taisyklių pakeitimų paskelbimo naudosis mūsų tinklalapiu ir (ar) jo paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su visais pakeitimais. Jei Vartotojas nesutinka su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis VestuviųGidas.lt tinklalapiu ir jo paslaugomis.

VestuviųGidas.lt įsipareigoja

VestuviųGidas.lt įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Vartotojui tinkamai naudotis teikiamomis paslaugomis ir po užsakymo apmokėjimo, per VestuviųGidas.lt nustatytą laikotarpį pradėti teikti užsakytas mokamas paslaugas, užsakytam laikotarpiui.

Jei apmokėtų paslaugų teikimas laikinai nutraukiamas dėl VestuviųGidas.lt techninių problemų, VestuviųGidas.lt Vartotojui pratęsia paslaugų teikimą tokiam laikotarpiui, kokį paslaugos nebuvo teikiamos.

Informacijos siuntimas

VestuviųGidas.lt visus pranešimus siunčia Vartotojo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Vartotojas gali būti pasiekiamas. Vartotojas visus pranešimus ir klausimus siunčia VestuviųGidas.lt kontaktuose nurodytu el. pašto adresu arba telefonu.

Baigiamosios nuostatos

Dalis VestuviųGidas.lt paslaugų yra skirtos tik pilnamečiams asmenims. Vartotojas pripažįsta, kad yra pilnametis asmuo arba gavo savo tėvų, globėjų arba rūpintojų leidimą naudotis VestuviųGidas.lt ir (ar) paslaugomis.

VestuviųGidas.lt atsakomybė Vartotojui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių ar kitų VestuviųGidas.lt pateiktų dokumentų, yra ribojama pinigų suma, kurią Vartotojas paskutinį kartą sumokėjo už mokamas paslaugas, o Vartotojui nesinaudojant mokamomis paslaugomis – 50 (penkiasdešimt) litų suma.

Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Taisyklių kilę ginčai sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Sąvokos: „mes”, „mūsų”, „mums”, „mus” šiose Taisyklėse yra nuorodos į VestuviųGidas.lt tinklalapį. Sąvokos: „Jūs”, „Jūsų”, „Jums”, „Jus” šiose Taisyklėse yra nuorodos į VestuviųGidas.lt tinklalapio lankytoją.